Vòng 1
STT Tên Nhân Vật Server Chiến lực Khu vực
Vòng 2
STT Tên Nhân Vật Server Top
STT Tên Nhân Vật Server Top
STT Tên Nhân Vật Server Top
STT Tên Nhân Vật Server Top
STT Tên Nhân Vật Server Top