• 40.000
  Thiếu Niên Anh Hùng

  80.000
  Bách Luyện Thành Tài

  120.000
  Hiển Lộ Thần Uy

  160.000
  Kỳ Công
  Cái Thế

  200.000
  Đăng Phong Tạo Cực

  1 NHÂN VẬT SỬ DỤNG 4 LOẠI VŨ KHÍ, 4 TUYỆT HỌC VÀ 40 CHIÊU THỨC